PROJEKTBESKRIVNING

Livsmedelsbutiker är energiintensiva komplexa kommersiella byggnader med flera olika energikrävande system såsom kyla, värme och ventilation, med betoning på kylsystem. Förbättrad effektivitet av kylsystemen kommer därför få en stor betydelse på butikers totala elanvändning. Effektiviteten kan förbättras med ökad kunskap om hur de olika systemen är utformade. Kunskap som kan komma till nytta för många, inte minst för beslutsfattaren och butikerna själva.

Genom att ta fram lämpliga nyckeltal är målet att kunna omvandla mätningar och data till kunskap som visar på butikens energiprestanda. Nyckeltal som används behöver anpassas utefter systemen i butiken och vara tillämpbara för beslutsfattaren.

Det måste finnas ett enkelt sätt att kommunicera ut till olika beslutsfattare för att få nytta av nyckeltal. I dagsläget saknas etablerade nyckeltal som kan utgöra riktmärken för energiprestanda.

Det huvudsakliga syftet med mätningar är vanligtvis att säkra och validera livsmedelskvalitet, men dessa mätningar skulle kunna spela samma roll för nettovinsten som det datoriserade kassasystemet gör idag. Det finns dock ett behov av vägledning

och stöd för att omvandla energidata till information som kan utgöra underlag för beslut relaterade till energibesparingsåtgärder, underhåll och investeringar. Om vägledning och stöd fanns skulle dessa mätningar vara mycket värdefulla vid arbetet med att energieffektivisera och minska energikostnaderna i livsmedelsbutiker.


MÅL OCH RÄCKVIDD

Vår målsättning i projektet är att stödja och vägleda för

  • att skapa nyckeltal för energieffektiva livsmedelsbutiker,
  • att skapa kunskap om energieffektivisering för livsmedelsbutiker med hjälp av mätningar och tillgänglig data,
  • att skapa kunskap som är användbar för beslutsfattare (t ex benchmarking och utveckling av energieffektiviseringsstrategier för livsmedelsbutiker),
  • att öka utbytet och samverkan mellan bransch, livsmedelsbutiker och forskningsaktörer.

Projektet energinyckeltal för energieffektiva livsmedelsbutiker, 37848-1, finansieras av Energimyndigheten.

EMH_Logotyp_CMYK